PL | ENG

revitapark logo top

Jakub Wantulok1, Karolina Czyż1, Marcin Szala1, Jacek E. Nycz1
1Zakład Fizyki Chemicznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Perowskity to klasa związków o specyficznym układzie strukturalnym oraz o ogólnym wzorze ABX3. Litery A i B określają kationy organiczne np. CH3NH3+  czy kationy metali np.Ca2+, a X odpowiada za aniony tlenu czy aniony halogenku np. Cl-[1,2].Idealną strukturą perowskitów jest sześcian, jednak większość z nich wykazuje układy o niższej symetrii jak ortorombowa symetria dla GdFeO­3(Rys.1)[2,3].

szescian perowskitow

Rys.1 a) Struktura perowskitu gdzie liczba koordynacyjna kationu A wynosi 12. b) Zniekształcona ortorombowa struktura perowskitu GdFeO3[2].

Od 2009 roku perowskity znalazły zastosowanie w fotowoltaice. Głównym celemjest uzyskanie jak najlepszej sprawności materiału do konwersji energii świetlnej na elektryczną. Na przestrzeni ostatnich 6 lat,ogniwa typu perowskit wykazują znaczny wzrost wydajności[3,4].Obecnie trwają prace nad poprawą ich sprawności za pomocą domieszek organicznych. Owe domieszki mogą zwiększyć współczynnik absorpcji oraz poprawić elastyczność. Nowym kierunkiem jest również poprawa ich właściwości przewodzących[5].W ramach przeprowadzonego eksperymentu, otrzymano szereg nowych związków wybranego perowskitu,  wprowadzając domieszki halogenków chinoliny. Obecnie trwają badania właściwości domieszkowanego perowskitu, gdzie przewiduję się zmianę sprawności konwersji energii słonecznej na elektryczną.

Literatura:

[1] C. Li, X. Lu, W. Ding, L. Feng, Y. Gao, Z. Guo, ActaCryst. ,2008, B64, 702-707.

[2] Shahid P. Shafi: „Solid State Structure-Reactivity Studies on Bixbyites, Fluorites and Perovskites. Belonging to the Vanadate, Titanate and CerateFamilies”.2012,15-19.

[3] A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. Miyasaka, J. Am. Chem.Soc., 2009,131, 6050-6051.

[4] B. Dumé, nanotechweb.org, [dostęp: 20.05.2015]. World Wide Web: http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54824

[5] M. Dusza, M. Woźniak, O. Malinkiewicz, Delta – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka[dostęp:13.04.2015]. World Wide Web: http://www.deltami.edu.pl/temat/fizyka/materialy/2014/12/27/Perowskity_przyszlosc_fotowoltaiki12/27/Perowskity_przyszlosc_fotowoltaiki12/27/Perowskity_przyszlosc_fotowoltaiki