PL | ENG

revitapark logo top

Dariusz Szeremeta, Patrycja Marczewska, Mieczysław Sajewicz
Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Większość pestycydów chloroorganicznych (OCP), w tym izomerów heksachlorocykloheksanu (HCH), została w wielu krajach zakazana z powodu ich mutagennych i rakotwórczych właściwości. Jednak ze względu na ich trwałość i zdolność do bioakumulacji związki te oraz produkty ich rozpadu są nadal obecne w środowisku [1]. Konieczne staje się, więc monitorowanie terenów skażonych HCH oraz stosowanie i udoskonalanie metod umożliwiających ich remediację. Z grupy metod służących do oczyszczania terenów skażonych pestycydami chlorooranicznymi na szczególną uwagę zasługują metody bioremediacji in-situ. Elementem faworyzującym te metody jest bez wątpienia ich semi-naturalny charakter. Ponadto, jako metody bezinwazyjne, nie naruszające struktury gleby, stwarzają możliwości przeprowadzenia rekultywacji terenu bez jego znacznego i kosztownego przekształcania [2].

Celem prowadzonych badań jest chromatograficzna ocena skuteczności biodegradacji izomerów HCH przez szczepy bakterii wyizolowane z gruntów zanieczyszczonych tym pestycydem. W prowadzonych badaniach opracowane zostały metody przygotowania oraz analizy próbek zanieczyszczonych izomerami HCH oraz produktami ich biodegradacji. Analiza otrzymanych ekstraktów prowadzona była techniką kapilarnej chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrem mas (GC-MS) oraz detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD). 

Autor otrzymał stypendium w ramach projektu DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1] M.T. Gonullu, et. Al.;  Fresen. Environ. Bull., 12, 2003,  s. 1457-1464

[2] Materiały warsztatowe; technologie in-situ chemicznego utleniania w oczyszczaniu środowiska gruntowo-wodnego, 20.03.2013, Katowice